Art. IV.79. In artikel 7, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 december 2015, wordt de zinsnede "artikel 5/1 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het Bestuursdecreet".