HOOFDSTUK 19.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités


Art. IV.81.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités, gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 9° wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2° punt 13° wordt opgeheven.


Art. IV.82. In artikel 16, § 3, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het decreet van 15 juli 1997 met betrekking tot de evenwaardige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.44 tot en met III.47 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".