Art. IV.83.

In artikel 2, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in punt 4, a) en b), wordt de zinsnede "zoals bedoeld in het artikel 10 respectievelijk artikel 13 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven;

2 in punt 14, b), wordt de zinsnede "zoals bedoeld in het artikel 10 respectievelijk artikel 13 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven.