HOOFDSTUK 21.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand


Art. IV.87.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand wordt punt 2 vervangen door wat volgt:

"2 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.88.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.89.

In artikel 6, 3, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "de artikelen 4, 5, eerste tot en met derde en vijfde lid, en 6 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.40, III.41, eerste tot en met derde en vijfde lid, en artikel III.42 van het Bestuursdecreet";

2 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

"De artikelen III.37, III.38, III.39 en III.43 van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op de raad van bestuur van de vzw "de Rand".".


Art. IV.90. In artikel 9/1, 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017, wordt de zinsnede "De artikelen 10 tot 17 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "De artikelen III.49 tot en met III.56 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.91. In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 opgeheven.