Art. IV.87.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand wordt punt 2 vervangen door wat volgt:

"2 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".