Art. IV.88.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".