Art. IV.89.

In artikel 6, 3, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "de artikelen 4, 5, eerste tot en met derde en vijfde lid, en 6 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.40, III.41, eerste tot en met derde en vijfde lid, en artikel III.42 van het Bestuursdecreet";

2 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

"De artikelen III.37, III.38, III.39 en III.43 van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op de raad van bestuur van de vzw "de Rand".".