Art. IV.90. In artikel 9/1, 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017, wordt de zinsnede "De artikelen 10 tot 17 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "De artikelen III.49 tot en met III.56 van het Bestuursdecreet".