Art. IV.92. In artikel 2, 5, van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM) wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".