HOOFDSTUK 23.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen


Art. IV.94. In artikel 20, 1, van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".