HOOFDSTUK 25.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"


Art. IV.97.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs", vervangen bij het decreet van 16 november 2012, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.98.

In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 16 november 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

3 in het vierde lid wordt het woord "Kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.99. In artikel 6, 3, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 16 november 2012, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.100. In artikel 8, 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 16 november 2012, wordt de zinsnede "artikel 18, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10, 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.101.

In artikel 8bis, 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 1 wordt opgeheven;

2 in punt 3 wordt de zinsnede "artikel 15, 1, 4, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het Bestuursdecreet.".