Art. IV.97.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs", vervangen bij het decreet van 16 november 2012, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".