Art. IV.100. In artikel 8, 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 16 november 2012, wordt de zinsnede "artikel 18, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10, 1, van het Bestuursdecreet".