Art. IV.101.

In artikel 8bis, 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 1 wordt opgeheven;

2 in punt 3 wordt de zinsnede "artikel 15, 1, 4, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het Bestuursdecreet.".