Art. IV.105.

In artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het tweede lid wordt de zin "Het agentschap stelt de verworven kennis en expertise ter beschikking van de beleidsondersteuning zoals bedoeld in artikel 4, 1, van het kaderdecreet." vervangen door de zin "Het agentschap stelt de verworven kennis en expertise ter beschikking in het kader van de toepassing van artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet.";

2 in het derde lid, 2, wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".