HOOFDSTUK 27.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing"


Art. IV.108.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.109.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in het vierde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.110. In artikel 12 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", zoals bepaald in het kaderdecreet" opgeheven.