Art. IV.109.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in het vierde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".