Art. IV.111. In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" wordt de zinsnede "het kaderdecreet: het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".