Art. IV.112.

In artikel 3, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 28 april 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in de eerste zin wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 in de derde zin wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".