Art. IV.113. In artikel 6, 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 maart 2016, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".