Art. IV.114. In artikel 7, 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 maart 2016, wordt de zinsnede "uit hoofdstuk 2 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "van artikel III.37, III.38, III.39 en III.40 tot en met III.43 van het Bestuursdecreet".