Art. IV.115.

In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, gewijzigd bij het decreet van 4 maart 2016, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2, 4, wordt de zinsnede "artikel 12 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".