HOOFDSTUK 29.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"


Art. IV.116.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", vervangen bij het decreet van 20 april 2012, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.117.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:

" 4. Alle bepalingen van het Bestuursdecreet over publiekrechtelijk vormgegeven agentschappen zijn van toepassing.".


Art. IV.118. In artikel 6, 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 juli 2008, 20 april 2012 en 10 juni 2016, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.119.

In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012, wordt de zinsnede "artikel 21, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, 1, van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21, 2, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, 2, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.120.

In artikel 12, 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 3 wordt opgeheven;

2 in punt 4 wordt de zinsnede "artikel 12 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.121. In artikel 45, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".