Art. IV.117.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:

" 4. Alle bepalingen van het Bestuursdecreet over publiekrechtelijk vormgegeven agentschappen zijn van toepassing.".