Art. IV.120.

In artikel 12, 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 3 wordt opgeheven;

2 in punt 4 wordt de zinsnede "artikel 12 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".