HOOFDSTUK 30.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"


Art. IV.122.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", gewijzigd bij de decreten van 21 november 2008, 23 november 2012, 24 april 2015, 4 maart 2016 en 9 december 2016, wordt punt 2 vervangen door wat volgt:

"2 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.123.

In artikel 3, 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 in het vierde lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.124. In artikel 6, 2, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" telkens vervangen door het woord "Bestuursdecreet".

Art. IV.125. In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 18, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.126.

In artikel 12, 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 1 wordt vervangen door wat volgt:

"1 het vaststellen van het ondernemingsplan conform artikel III.61 van het Bestuursdecreet;";

2 punt 3 wordt opgeheven.


Art. IV.127. In artikel 24, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".