Art. IV.125. In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 18, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10 van het Bestuursdecreet".