Art. IV.126.

In artikel 12, 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 1 wordt vervangen door wat volgt:

"1 het vaststellen van het ondernemingsplan conform artikel III.61 van het Bestuursdecreet;";

2 punt 3 wordt opgeheven.