HOOFDSTUK 31.
Wijzigingen van het decreet van 15 juli 2005 houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen


Art. IV.128.

In artikel 2 van het decreet van 15 juli 2005 houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen wordt punt 2 vervangen door wat volgt:

"2 de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel III.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, vermeld in artikel III.7 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, en de strategische adviesraden, vermeld in artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".