HOOFDSTUK 32.
Wijzigingen van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006


Art. IV.129. In artikel 84, 1, van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 wordt de zinsnede "zoals voorzien in artikel 6, 4 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.3 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".