Art. IV.130. In artikel 180, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 december 2018, wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".