HOOFDSTUK 35.
Wijzigingen van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden


Art. IV.133.

In artikel 2 van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.134.

In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 10, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4, 1, van het Bestuursdecreet";

3 het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel III.6 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing op het agentschap.".


Art. IV.135. In artikel 7, eerste lid, 2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.136.

Aan artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 het woord "kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet";

2 de zinsnede "artikel 6, 3, van het kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.6 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.137. In artikel 16, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het kaderdecreet" opgeheven.