Art. IV.135. In artikel 7, eerste lid, 2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".