Art. IV.140.

In artikel 3 van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede ", zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in het derde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".