HOOFDSTUK 40.
Wijzigingen van het decreet van 2 maart 2007 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel


Art. IV.142.

In artikel 2 van het decreet van 2 maart 2007 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in punt 1 wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 punt 2 wordt vervangen door wat volgt:

"2 Vlaams ministerie: een departement, een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, de Dienst van de Bestuursrechtscolleges en de onderwijsinspectie met uitzondering van de leden van de inspectie;";

3 in punt 3 wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".