Art. IV.143.

In artikel 8, 5, van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

"De convenantspartijen die behoren tot de Vlaamse overheid of de lokale overheden of die instellingen met een publieke taak of milieu-instanties zijn in de zin van artikel I.3, 6, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, maken afspraken omtrent de wijze waarop zij met betrekking tot het Brownfieldconvenant gezamenlijk zullen voldoen aan hun verplichtingen op het vlak van overheidscommunicatie ingevolge artikel II.2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.".