HOOFDSTUK 42.
Wijzigingen van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij


Art. IV.144.

In artikel 2 van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.145. In artikel 3, derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.146. In artikel 4, 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 3, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.147. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 6, 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.96, 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.148. In artikel 7, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.100 van het Bestuursdecreet".