Art. IV.145. In artikel 3, derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet".