Art. IV.146. In artikel 4, 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 3, van het Bestuursdecreet".