Art. IV.147. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 6, 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.96, 1, van het Bestuursdecreet".