Art. IV.149.

In artikel 2 van het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 de zin "In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden heeft de adviesraad geen rechtspersoonlijkheid." wordt vervangen door de zin "De adviesraad heeft geen rechtspersoonlijkheid.".