Art. IV.150. In artikel 3, 2, 3, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 4, 2, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 2, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".