Art. IV.151. In artikel 6, derde lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 7 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.58, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".