Art. IV.152. In artikel 7, 2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.97 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".