Art. IV.154. In artikel 16 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 15 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.102 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".