Art. IV.155. In artikel 17 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "is hoofdstuk V van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "zijn de artikelen III.105 en III.106 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".