Art. IV.156.

In artikel 2 van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 1 wordt vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2 in punt 2, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

3 in punt 4 wordt de zinsnede "artikel 2, 2, van het decreet van 18 juli 2003," vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 2, tweede lid, van het Bestuursdecreet".