Art. IV.157.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 2, 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.93, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

"De Raad heeft geen rechtspersoonlijkheid.";

3 in het derde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet".