Art. IV.159. In artikel 6, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 6, 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.96, 1, van het Bestuursdecreet".