Art. IV.163. In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de artikelen 13 en 14 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.101 van het Bestuursdecreet".